Polska Akcja Humanitarna ogłasza konkurs prac magisterskich i licencjackich o tematyce rozwojowej

Konkurs obejmuje prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2008-2010, poruszające tematykę zagadnień globalnych i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Oczekujemy, że problemy poruszane w pracach będą uwzględniać wzajemne powiązania pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa w kontekście współpracy, polityki rozwojowej i kształtowania przez media opinii publicznej o krajach rozwijających się.
Konkurs prowadzony jest równolegle w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech) w ramach projektu “To Act You Have To Know” wspieranego finansowo przez Unię Europejską.

 Warunki udziału w konkursie

Prace powinny być zgłaszane przez autorów osobiście. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W ostatecznej ocenie preferowane będą prace dotychczas nie publikowane. Prosimy o zgłaszanie prac w języku polskim, w przypadku prac sporządzonych w języku obcym konieczne będzie dostarczenie ich polskiego tłumaczenia. Prosimy o nadsyłanie prac obronionych na uczelniach krajowych, zarówno państwowych jak i prywatnych.
Zwycięzcy będą zobowiązani do przygotowania swoich prac do publikacji (artykuł objętości 10 – 15 stron). Koszt tłumaczenia pokryje organizator.

 Wyłonienie zwycięzców i nagrody

Wyłonienie zwycięzców powierzone zostanie komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska dziennikarskiego, administracji odpowiedzialnej za realizację polskiej pomocy zagranicznej. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w dwóch kategoriach: prace magisterskie; prace licencjackie.
8 zwycięskich prac (dwie z Polski - po jednej z każdej kategorii), po przetłumaczeniu na język angielski zostanie opublikowanych we wspólnym wydawnictwie Collective Volume, które zostanie szeroko rozdystrybuowane między innymi pomiędzy: instytucje i decydentów odpowiedzialnych za politykę rozwojową w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech; ośrodki akademickie w tych krajach.
Dla autorów zwycięskich prac przewidujemy nagrody pieniężne: 450 euro – w kategorii prac magisterskich i 350 euro – w kategorii prac licencjackich.

 Terminy konkursu

31 stycznia 2010 - termin nadsyłania prac wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (wkrótce do pobrania na stronie ubóstwo.pl). Proszę dołączyć zaświadczenie z dziekanatu o autentyczności pracy i o zdaniu przez autora egzaminu magisterskiego lub licencjackiego. Koperty z dopiskiem “konkurs prac/rozwój” proszę przesyłać na adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa.