STATUT
KOŁA NAUKOWEGO SOCJOLOGÓW
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Śląskiego, zwane dalej Kołem, jest organizacją, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności studentów Instytutu Socjologii.

2. Koło opiera swoją działalność wyłącznie na społecznej pracy członków i jest organizacją non profit.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 2

Celem Koła jest:

1. Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń oraz poszerzania wiedzy z zakresu socjologii oraz nauk pokrewnych.

2. Integracja studentów Instytutu Socjologii.

§ 3

Dla realizacji tych celów Koło:

1. Organizuje wykłady, konferencje i sesje naukowe.

2. Organizuje warsztaty szkoleniowe.

3. Współpracuje z Kołami naukowymi i organizacjami studenckimi innych uczelni wyższych.

4. Organizuje spotkania z pracownikami uniwersytetu macierzystego oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych.

5. Propaguje wiedzę socjologiczną w różnych formach (spotkania dyskusyjne, działalność naukowo-badawcza, strona internetowa).

6. Może tworzyć sekcje tematyczne.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

1. Członkowie Koła dzielą się na:
a)
zwyczajnych, którymi mogą być wszyscy studenci instytutu socjologii wpisani na listę członków
b)
honorowych, którymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Koła (nie posiadający prawa głosu)
2.
Członkowie zwyczajni mają prawo czynnego i biernego udziału w wyborze władz Koła.

§5

1. Wszyscy członkowie Koła mają prawo:
a)
udziału w zebraniach
b)
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Koło

2. Wszyscy członkowie Koła są zobowiązani do:
a)
czynnego uczestnictwa w spotkaniach Koła
b) pomocy w działaniach opisanych w § 3
c) przestrzegania postanowień statutu

§ 6

Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia.

2. Nagminnego uchylania się od obowiązków ciążących na członkach Koła, opisanych w §5.

3. Nadużyć finansowych, tj. wykorzystania środków budżetowych Koła dla celów własnych.

4. Ukończenia studiów.

5. Skreślenia z listy studentów.

Rozdział IV
Władze Koła

§ 7

Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Koła

§ 8

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.

§ 9

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Ustalanie kierunków działalności Koła.

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu.

3. Uchwalanie zmian statutu.

4. Decyzja o rozwiązaniu Koła.

§ 10

1. Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków, zawiadamiając członków Koła (co najmniej na 10 dni przed jego terminem) o terminie, miejscu i porządku obrad, przy czym musi się ono odbyć raz na dwa lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła, może się odbyć w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwołuje się je z inicjatywy Zarządu, lub na wniosek ½ liczby członków.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w §22 podejmowane są bezwzględną większością głosów bez względu na ilość członków Koła obecną na zebraniu.

§ 12

W skład Zarządu Koła wchodzą:

1. Przewodniczący

2. Zastępca Przewodniczącego

3. Skarbnik – sekretarz

§ 13

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1. Realizacja celów statutowych Koła.

2. Kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz.

3. Realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Koła.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków.

5. Prowadzenie ewidencji członków i dokumentacji działalności Koła.

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła.

7. Współdziałanie z opiekunem naukowym Koła, władzami Instytutu oraz Uczelni.

8. Wykonywanie innych czynności zapewniających realizację statutowych zadań Koła.

§ 14

Do obowiązków Zarządu Koła należą:

1. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Kierowanie działalnością Koła, za którą odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

3. Sporządzanie i składnie sprawozdania ze swojej działalności.

Rozdział V

Zasady ordynacji wyborczej

§ 15

1. Kadencja władz Koła trwa 2 lata.

2. Wybory Zarządu Koła są tajne i bezpośrednie. Odbywają się w czasie Walnego Zebrania Członków Koła.

3. Członkiem Zarządu Koła może zostać każdy członek zwyczajny Koła.

§ 16

1. W czasie wyborczego Walnego Zebrania Członków Koła zgłoszeni kandydaci przedstawiają swoje kandydatury.

§ 17

1. Przewodniczącym Zarządu zostaje ten kandydat, który uzyska 50% głosów + 1 głos, bez względu na ilość członków Koła obecnych na zebraniu.

2. Zastępcą przewodniczącego zostaje ten kandydat, który uzyska 50% głosów + 1 głos, bez względu na ilość członków Koła obecnych na zebraniu.

3. Skarbnikiem – sekretarzem zostaje ten kandydat, który uzyska 50% głosów + 1 głos, bez względu na ilość członków Koła obecnych na zebraniu.

§ 18

1. Zarząd lub poszczególnych jego członków można odwołać w przypadku, gdy niewywiązują się oni ze statutowych obowiązków na wniosek większości członków zwyczajnych Koła, zgłoszony Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Koła

§ 19

Majątek stanowią fundusze i ruchomości.

§ 20

Źródłami majątku Koła są:

1. Dotacje Uniwersytetu Śląskiego

2. Darowizny

3. Nadwyżki finansowe z organizowanych przez Koło imprez

§ 21

1. Upoważnienie do dysponowania funduszami Koła, za zgodą władz Uniwersytetu, posiada Zarząd.

2. Zarząd rozlicza się z finansów Koła przed Walnym Zebraniem Członków.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła

§ 22

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub z inicjatywy co najmniej 50% członków zwyczajnych Koła. Decyzje w tej sprawie zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Koła.

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23

1. Kadencja władz Koła w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w dniu 19.10.2004 trwała będzie 2 lata.

2. Następne władze Koła zostaną wybrane według zasad określonych w niniejszym Statucie.

§ 24

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.